آزاد ~آزاد@fediverse.blog

There are 0 authors on this blog:

Latest articles

نرم‌افزار آزاد یا متن‌باز؟

سر اینکه یک نرم‌افزار، آزاد است یا متن‌باز، همیشه دعوا بوده. این دعوا سر چیست؟‌ چه نرم‌افزاری آزاد است؟ چه نرم‌افزار متن باز است؟

کشمیر، توییتر و تداوم روند حذف حساب و محتوا

در دو سال اخیر، حدود ۱۰۰ حساب و نزدیک به یک میلیون توییت مرتبط با #کشمیر از توییتر حذف شده‌اند.